Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

itsrainyoutside
4090 decb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
3756 00f5 420
itsrainyoutside
3161 e10d 420
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatkad katkad
itsrainyoutside
4062 646e 420
Reposted fromsassenach sassenach
itsrainyoutside
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
itsrainyoutside
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
itsrainyoutside
7612 8a3f 420
itsrainyoutside
2104 90f2 420
itsrainyoutside
itsrainyoutside
5069 cf09 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viasuseo suseo
itsrainyoutside
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajethra jethra
itsrainyoutside
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
itsrainyoutside
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne vialovesweets lovesweets

August 16 2017

itsrainyoutside
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasugarvenom sugarvenom
0962 637b 420
itsrainyoutside
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
itsrainyoutside
0032 3683 420
itsrainyoutside
6730 9621 420
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
2736 4741 420
itsrainyoutside
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl