Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

itsrainyoutside

Przyjdź do mnie kiedyś, przyjdziesz? Otwierając drzwi udam zaskoczenie, chociaż przecież czekam od tak dawna.

Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafckit fckit
3158 0648 420
Reposted fromfreakish freakish viaskynetpizza skynetpizza
itsrainyoutside
4579 e5d6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
itsrainyoutside
1192 9bd7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
itsrainyoutside
4887 90e9 420
itsrainyoutside
2250 0f54
Reposted fromsnowlake snowlake viagoszko goszko
itsrainyoutside
8122 90ec 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
itsrainyoutside
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viagoszko goszko
itsrainyoutside
2343 1f60 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
itsrainyoutside
itsrainyoutside
4901 2d7b 420
Reposted fromyanek yanek viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
itsrainyoutside
3289 3784 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viayouaresonaive youaresonaive
1595 3e81 420
itsrainyoutside
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viayouaresonaive youaresonaive
itsrainyoutside
4591 73f5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via8agienny 8agienny
itsrainyoutside

April 29 2017

itsrainyoutside
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viadeadly deadly
itsrainyoutside
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viadeadly deadly
itsrainyoutside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl